Uroczyste Obchody Święta Uczelni


Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
22 lutego 2011 r., godz. 12:00

W dniu 22 lutego 2011 r. obcho­dzono uro­czy­ście Święto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Na uro­czy­stość przy­było wielu zapro­szo­nych gości, m.in. Metropolita Warszawski Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP, prof. Wiktor Jędrzejec Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, Poseł Joanna Fabisiak, Senator prof. dr hab. Marek Rocki (w latach 1999–2005 Rektor SGH) Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, Pani Ewa Tomaszewska (była poseł i sena­tor, a w latach 2007–2009 Europoseł), Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Marek Kraszewski Dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, rek­to­rzy uczelni war­szaw­skich, dyrek­to­rzy szkół muzycz­nych, przed­sta­wi­ciele pla­có­wek dyplomatycznych.

Aktu deko­ra­cji odzna­cze­niami pań­stwo­wymi przy­zna­nymi posta­no­wie­niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego doko­nał Minister Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta RP. Wręczenia odzna­czeń przy­zna­nych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego doko­nał prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Na ręce Rektora UMFC prof. Stanisława Moryto skie­ro­wano wiele listów okolicznościowych.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski prze­ka­zał Rektorowi UMFC archi­walną księgę zawie­ra­jącą wpisy i wykazy przed­mio­tów pro­wa­dzo­nych przez peda­go­gów Warszawskiego Instytutu Muzycznego w latach 1899–1900.

W imie­niu wszyst­kich odzna­czo­nych podzię­ko­wa­nie wygło­siła prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.

W dal­szej czę­ści uro­czy­sto­ści nastą­piła uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów i wrę­cze­nie dyplo­mów dok­tora habi­li­to­wa­nego. Rek­tor UMFC wrę­czył Medal Magna cum Laude absol­wentce Wydziału Instru­men­tal­nego UMFC Kamili Wąsik-Janiak. Syl­wetkę wyróż­nio­nej przed­sta­wiła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych UMFC dr hab. Jagna Dankowska.

Dyrek­tor Krzysz­tof Dąbro­wiec­ki z banku Soci­été Générale wrę­czył corocz­nie przy­zna­wa­ne sty­pen­dia wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom naszej Uczelni. Grand Prix Rek­tora Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina otrzy­mali: prof. dr hab. med. Bar­bara Lubiszewska i prof. Andrzej Wróbel.

W czę­ści  arty­stycz­nej wystą­pili: Konstanty Andrzej Kulka — skrzypce, Andrzej Gębski — skrzypce, Andrzej Wróbel — wio­lon­czela. Artyści wyko­nali Rondo Tria A-dur op. 12 K. Lipińskiego.