Koncert „Musicale, Musicale!”


Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
9 maja 2011 r., godz. 19:00
10 maja 2011 r., godz. 19:00

Od dłuż­szego czasu musi­cal jest gatun­kiem, który coraz odważ­niej zdo­bywa sceny muzyczne, w tym także ope­rowe, na świe­cie. Chcie­li­śmy poka­zać, iż stu­denci naszej uczelni potra­fią rów­nież zaist­nieć w tym gatunku z wiel­kim powo­dze­niem, a kla­syczna edu­ka­cja jest tylko wspar­ciem, a nie prze­szkodą w tym celu.

Spek­takl nasz pt. Musi­cale, musi­cale, zawiera prze­krój histo­rii tego gatunku, spięty klamrą kul­to­wego musi­calu Hair wraz z jego prze­sła­niem „make love not war”.

W przed­sta­wie­niu wzięło udział ok. 200 wyko­naw­ców, soli­ści, balet, big-band, trio jaz­zowe, chór. Spek­takl spo­wo­do­wał nagłą i nie­zwy­kłą inte­gra­cję wszyst­kich wydzia­łów UMFC, które z rado­ścią par­ty­cy­po­wały w jego reali­za­cji. Wszyst­kie te czyn­niki, oraz wypeł­niona po brzegi widow­nia, przy­czy­niły się do nie­zwy­kłego wyda­rze­nia artystycznego.

Spek­takl został zare­je­stro­wany na CD oraz DVD. Stu­dencka akcja na face­bo­oku, jesz­cze bar­dziej zwięk­szyła jego popularność.

Dzię­kuję wszyst­kim wyko­naw­com i reali­za­to­rom, a w szcze­gól­no­ści Mariu­szowi Dubraw­skiemu – kie­row­nic­two muzyczne i Jaku­bowi Grzyb­kowi — choreografia.

Ewa Iży­kow­ska