Przeszłość — Przyszłości” Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Audytorium im. Karola Szymanowskiego, UMFC
2–4 czerwca 2011 r.

Z oka­zji jubi­le­uszu 200-lecia uczelni war­szaw­skiej w dniach 2–4 czerwca 2011 r. odbyła się Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­feren­cja Naukowa pt. „Prze­szłość — Przy­szło­ści” Wkład war­szaw­skiej uczelni muzycz­nej do muzycz­nej kul­tury Europy.

Otwar­cie kon­fe­ren­cji oraz uro­czy­sty kon­cert „Józef Elsner i jego ucznio­wie” odbył się 2 czerwca br. o godz. 11:00 w Sali Kon­cer­to­wej Fry­de­ryka Cho­pina. Następ­nie o godz. 14:00 w Audy­to­rium im. Karola Szy­ma­now­skiego roz­poczęły się obrady uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji. W dniach 3 i 4 czerwca br. obrady od godz. 9:30.

Założenia pro­gra­mowe

Dwa stu­le­cia – to świa­dec­two trwa­ło­ści uczelni, choć wyda­rze­nia i prze­łomy histo­ryczne sta­no­wią w jej dzie­jach stale obecny skład­nik. Działalność war­szaw­skiej szkoły muzycz­nej pod­le­gała wszakże losom narodu — spo­łe­czeń­stwa jako pod­miotu zbio­ro­wego. Kontynuacja dzie­dzic­twa i myśl o przy­szło­ści uczelni, tro­ska o losy muzyki pol­skiej — to idee, które wyty­czone przez zało­ży­cieli szkoły, uło­żyły się w nie­prze­rwaną linię: pomimo prze­ciw­no­ści losu, za sprawą wła­snej siły napę­do­wej, uczel­nia trwa do dzisiaj.

U pod­staw toż­sa­mo­ści war­szaw­skiej uczelni, a zara­zem jej otwar­to­ści i sta­łego wpi­sy­wa­nia się w nurt prze­mian kul­tury euro­pej­skiej i świa­to­wej, legły osią­gnię­cia wielu poko­leń twór­ców muzyki, kom­po­zy­to­rów, wyko­naw­ców, nauczy­cieli, teo­re­ty­ków, zarówno tych obec­nych w kraju, jak i tych, któ­rzy swoją karierę arty­styczną reali­zo­wali w innej euro­pej­skiej rzeczywistości.

Rozważenie rela­cji mię­dzy euro­pej­skimi ośrod­kami kształ­ce­nia muzycz­nego i naszą uczel­nią, daw­niej i dzi­siaj, jest celem jubi­le­uszo­wej konferencji.

Uwzględniając per­spek­tywę histo­ryczną akcent roz­wa­żań położny będzie na uka­za­nie per­so­nal­nych związ­ków sto­łecz­nej uczelni z innymi ośrod­kami edu­ka­cji muzycz­nej (także insty­tu­cji muzycz­nych), poprzez naszych absol­wen­tów i peda­go­gów, ale i tych muzy­ków, któ­rzy przy­byli z zewnątrz i zasi­lili kadrę naucza­jącą war­szaw­skiej szkoły. Wszystko to z uwzględ­nie­niem przy­szło­ści uczelni i przy­szłej współ­pracy z innymi ośrod­kami edu­ka­cji muzycznej

Przewidziany jest udział refe­ren­tów, repre­zen­tu­ją­cych różne ośrodki kra­jowe i euro­pej­skie, zwłasz­cza te, w któ­rych obecni byli absol­wenci war­szaw­skiej uczelni i skąd przy­by­wali do nas pedagodzy.

Trzydniowa kon­fe­ren­cja zogni­sko­wana jest wokół trzech grup problemowych:

  1. Kontakty uczelni z pol­skimi szko­łami muzycz­nymi. Wzajemne rela­cje i migra­cje pedagogów.
  2. Absolwenci war­szaw­skiej szkoły w uczel­niach euro­pej­skich (stu­dia, kursy mistrzow­skie, praca)
  3. Obcokrajowcy – Europejczycy w war­szaw­skiej uczelni muzycznej

Konferencji towa­rzy­szyć będzie oko­licz­no­ściowa wystawa, poświę­cona wybit­nym wycho­wan­kom war­szaw­skiej uczelni, a także publi­ka­cji wyda­nych z oka­zji jubi­le­uszu uczelni.

Mieczysława Demska-Trębacz