Wystawa „Fryderyk Chopin, absolwent warszawskiej muzycznej Alma Mater”

Foyer Sali Koncertowej Fryderyka Chopina
2–4 czerwca 2011 r.

Wystawa towa­rzy­sząca Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej „Prze­szłość Przy­szło­ści. Wkład war­szaw­skiej uczelni muzycz­nej do euro­pej­skiej kul­tury” z oka­zji Jubi­le­uszu 200-lecia Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Chopina.

Pro­jekt i wyko­na­nie wystawy: mgr Zofia Olszewska-Bajera.