Koncert „Jerzy Artysz zaprasza”


11. Festi­wal Let­nie Wie­czory Muzyczne
DZIEKANKA 2011
20 lipca 2011 r., godz. 18:00

W kolejną środę lipca br. w kon­cer­cie pt. „Jerzy Artysz zapra­sza” wystą­pili nastę­pu­jący arty­ści: Jerzy Artysz – bary­ton, Anna Radzie­jew­ska – mez­zo­so­pran, Piotr Pie­ron – bas, Kata­rzyna Jan­kow­ska – for­te­pian, Michał Borzy­kow­ski — wio­lon­czela, Agnieszka Kar­wow­ska — flet.

MAURICE RAVEL – Don Ouichotte à Dulcinée, w wer­sji na bary­ton i for­te­pian
(sł. P. Morand)
wyk.: Jerzy Artysz — baryton

MAURICE RAVELChansons Madécasses op. 78, na mez­zo­so­pran, flet, wio­lon­czelę i for­te­pian (sł. E. Parny)
wyk.: Anna Radziejewska – mez­zo­so­pran, Agnieszka Karwowska – flet, Michał Borzykowski – wiolonczela

RALPH VAUGHAN WILLIAMS – In Dreams z cyklu „Songs of Travel” (sł. R. L. Stevenson)
wyk.: Piotr Pieron – bas

STANISŁAW MONIUSZKOZnasz ten kraj (sł. A. Mickiewicz), Niepewność
(sł. A. Mickiewicz)
wyk.: Jerzy Artysz – baryton

GIUSEPPE VERDIIl lace­rato spi­rito (sł. F. M. Piave, G. Montanelli), aria Fiesca z pro­logu opery „Simon Boccanegra“
wyk.: Piotr Pieron – bas

STANISŁAW MONIUSZKOTen zegar stary (sł. J. Chęciński), aria Skołuby z opery „Straszny dwór“
wyk.: Piotr Pieron – bas

MANUEL DE FALLASiete can­cio­nes popu­la­res espa­ño­las (sł. tra­dy­cyjne,
adap­ta­cja P. Milliet)
wyk.: Anna Radziejewska – mezzosopran

Artystom na for­te­pia­nie towa­rzy­szyła Katarzyna Jankowska