Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2011/2012


Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
4 paź­dzier­nika 2011 r., godz. 12:00

We wto­rek na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uro­czy­ście zain­au­gu­ro­wano nowy rok aka­de­micki 2011/2012. Rektor UMFC prof. Stanisław Moryto powi­tał wielu zna­ko­mi­tych gości przy­by­łych na tę uro­czy­stość m.in.: Jego Eminencję Ks. Kardynała Józefa Glempa, Biskupa Tadeusza Pikusa, który repre­zen­to­wał Metropolitę Warszawskiego — Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Opata Benedyktynów w Tyńcu o. dr Bernarda Sawickiego, Pana prof. Wiktora Jędrzejca — Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią Wiolettę Laszczkę — Naczelnik Wydziału ds. Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłów i sena­to­rów RP, rek­to­rów wyż­szych uczelni, dok­to­rów hono­ris causa UMFC, przed­sta­wi­cieli pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych, dyrek­to­rów szkół muzycz­nych oraz insty­tu­cji kultury.

Po prze­mó­wie­niu JM Rektora prof. Stanisława Moryto nastą­piła uro­czy­sta imma­try­ku­la­cja stu­den­tów. W tym roku aka­de­mic­kim roz­pocz­nie stu­dia 350 nowo przy­ję­tych stu­den­tów na sied­miu wydzia­łach naszego Uniwersytetu. Prof. Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wrę­czył nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medale za Długoletnią Służbę zasłu­żo­nym pra­cow­ni­kom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz  wyróż­nie­nia przy­znane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Ministra za osią­gnię­cia arty­styczne i dydak­tyczne. Laureatką tej nagrody została prof. Maja Nosowska.

Fundacja Pro Polonia Society, po raz kolejny, przy­znała sty­pen­dia wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom UMFC, które wrę­czył prof. Ryszard Cieśla — Prorektor ds. dydak­tyki UMFC i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae. Dziekan Wydziału  Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński wrę­czył nagrody lau­re­atom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa. Z kolei głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studentów UMFC Zuzanna Całka.

Pierwszą część uro­czy­sto­ści zakoń­czył wykład inau­gu­ra­cyjny pt. Mistyka melo­dii – mię­dzy cho­ra­łem gre­go­riań­skim a Cho­pi­nem, który wygło­sił o. dr Ber­nard Sawicki, opat klasz­toru Bene­dyk­ty­nów w Tyńcu.

W czę­ści arty­stycznej wystą­pił Eunho Chang (Korea Płd.), który wyko­nał na for­te­pia­nie wła­sną kom­po­zy­cję  The Unification of The Four Ele­ments (2008).