Koncert „Nowe Horyzonty”


Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
30 listo­pada 2011 r., godz. 19:00

Projekt kon­certu powstał we współ­pracy Instytutu Nauk o Muzyce, Katedry Teorii Muzyki oraz Uczelnianego Ośrodka Informatycznego jako owoc nauko­wych, tech­nicz­nych i twór­czych przy­jaźni. Narodził się z naszej fascy­na­cji muzyką i chęci pro­pa­go­wa­nia muzycz­nej kul­tury, w szcze­gól­no­ści zaś dzieł naj­więk­szych kom­po­zy­to­rów pol­skich, zwią­za­nych z naszą uczelnią.

Z oka­zji jubi­le­uszu 200 lat ist­nie­nia chcie­li­śmy zło­żyć hołd muzycz­nemu uni­wer­sy­te­towi i wyzna­czyć jego drogi na następne lata, otwie­ra­jąc „nowe hory­zonty”. Miała je two­rzyć sze­roka współ­praca war­szaw­skich szkół muzycz­nych i zjed­no­cze­nie w duchu muzyki oraz wpro­wa­dze­nie nowych tech­no­lo­gii do muzycz­nego prze­kazu. Dzięki przy­chyl­no­ści władz uczelni, zaan­ga­żo­wa­niu jej katedr, ośrod­ków i wydzia­łów, wspar­ciu dyrek­cji war­szaw­skich szkół muzycz­nych i Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie (AFiT) oraz dota­cji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego moż­liwa stała się reali­za­cja kon­certu jako wspól­nego muzycz­nego pro­jektu o cha­rak­te­rze mul­ti­me­dial­nym. Koncert ten w for­mie pod­ca­stingu będzie wyemi­to­wany przez Internet za pośred­nic­twem strony www.chopin.edu.pl jako jeden z pierw­szych prze­ka­zów mul­ti­me­dial­nych o aktu­al­no­ściach z życia muzycz­nego naszego uniwersytetu.

Zaprosiliśmy do udziału w kon­cer­cie muzyczną mło­dzież Warszawy, repre­zen­tu­jącą szkoły noszące imiona wybit­nych kom­po­zy­to­rów pol­skich, któ­rzy zwią­zani byli w zna­czący spo­sób z naszą uczel­nią: Fryderyka Chopina – absol­wenta i patrona naszej uczelni, a także patrona Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Bednarskiej, Józefa Elsnera – pierw­szego rek­tora uczelni (w latach 1821–1826 – Instytutu Muzyki i Deklamacji, w latach 1826–1831 – Szkoły Głównej Muzyki), pro­fe­sora Chopina w zakre­sie kom­po­zy­cji, patrona Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 przy ul. Miodowej, Karola Szymanowskiego – dyrek­tora uczelni w latach 1927–1929 (wów­czas kon­ser­wa­to­rium muzycz­nego) oraz jej rek­tora w latach1930–1932 (wten­czas Wyższej Szkoły Muzycznej Państwowego Konserwatorium Muzycznego), któ­rego imię nosi Zespół Szkół Muzycznych nr 4 przy ul. Krasińskiego.

Postaciom tym oraz wyko­naw­com kon­certu będą poświę­cone komen­ta­rze mul­ti­me­dialne pre­zen­to­wane w prze­rwach mię­dzy utworami.

Do udziału w kon­cer­cie zapro­si­li­śmy uczniów i pro­fe­so­rów szkół muzycz­nych oraz stu­den­tów i absol­wen­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Nasza pro­po­zy­cja spo­tkała się z entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem. Mimo napię­tych ter­mi­nów zaofe­ro­wano to, co naj­lep­sze – ambitny pro­gram, udział uta­len­to­wa­nych wyko­naw­ców – orkiestr, zespo­łów, soli­stów, a przede wszyst­kim wybit­nych dyry­gen­tów, któ­rych losy także wiążą się bli­sko z histo­rią naszej uczelni. Ze strony naszych Gości – Państwa Dyrektorów, Artystów i Wykonawców – otrzy­ma­li­śmy wiele cen­nych uwag kon­cep­cyj­nych i pro­gra­mo­wych. Staraliśmy się zbu­do­wać pro­gram, który pre­zen­tuje arcy­dzieła muzyki euro­pej­skiej, a zara­zem akcen­tuje nasze wspólne tra­dy­cje – i tak poja­wiły się w nim utwory Bacha, Elsnera, Twardowskiego, Błażewicza, Czajkowskiego, Moniuszki, Młynarskiego, Szymanowskiego, Wisłockiego.

Realizując to przed­się­wzię­cie, musie­li­śmy poko­nać wiele trud­no­ści i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów wyda­rzeń. W naszych dzia­ła­niach wiele osób i insty­tu­cji oka­zało nam wspar­cie – mery­to­ryczne, tech­niczne i finan­sowe, za co ser­decz­nie dziękujemy.

W reali­za­cji pro­jektu udział biorą:

  • orkie­stry, zespoły i dyry­genci zespo­łów war­szaw­skich szkół muzycz­nych im. Fryderyka Chopina, Józefa Elsnera i Karola Szymanowskiego oraz wyko­nawcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­rym skła­damy szcze­gólne podzię­ko­wa­nia za udział,
  • kadra Instytutu Nauk o Muzyce, w tym Katedry Teorii Muzyki i Katedry Nauk Humanistycznych, wraz ze stu­den­tami Wydziałów I, IIIII UMFC, któ­rzy przy­go­to­wali tek­sty komen­ta­rzy i prezentacje,
  • zespół Uczelnianego Ośrodka Informatycznego reali­zu­jący oprawę mul­ti­me­dialną, cało­ściową reje­stra­cję oraz przy­go­to­wa­nie trans­mi­sji on-line,
  • pro­fe­so­ro­wie i stu­denci Wydziału Reżyserii Dźwięku, odpo­wie­dzialni za reali­za­cję dźwię­kową nagrań i prze­ka­zów audio,
  • wykła­dowcy, stu­denci i absol­wenci Akademii Filmu i Telewizji,
  • auto­rzy fil­mów oraz nagra­nia czę­ści wizyjnej.

Koncert jest czę­ścią pro­jektu Festiwal i warsz­taty „Przeszłość– Przyszłości” orga­ni­zo­wa­nego z oka­zji jubi­le­uszu 200-lecia war­szaw­skiej uczelni muzycz­nej, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Katarzyna Szymańska-Stułka, dr inż. Tadeusz Fidecki