Uroczyste Obchody Święta Uczelni

List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji obchodów Święta UMFC

Organizatorzy i uczest­nicy obcho­dów Święta
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie

Magnificencjo Panie Rektorze!
Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!

Przesyłam ser­deczne pozdro­wie­nia dla całej spo­łecz­no­ści Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, uro­czy­ście obcho­dzą­cej dzi­siaj Święto Uczelni. Słowa szcze­gól­nego powi­ta­nia kie­ruję do grona zasłu­żo­nych peda­go­gów i bada­czy, a zara­zem arty­stów, któ­rym jako Prezydent Rzeczypospolitej mam zaszczyt przy­znać wyso­kie odzna­cze­nia pań­stwowe. Proszę przy­jąć wyrazy mojego wiel­kiego uzna­nia dla Państwa osią­gnięć. Zasługują one na wyjąt­kowy sza­cu­nek, tym bar­dziej że są owo­cem łącze­nia w życiu zawo­do­wym pracy dydak­tycz­nej, nauko­wej i twórczej.

To, co naj­bar­dziej war­to­ściowe, nie przy­cho­dzi od razu, lecz wymaga kon­ty­nu­owa­nia wysił­ków latami. Tak wła­śnie było z war­szaw­ską muzyczną Alma Mater. Jej począt­ków należy szu­kać w zało­żo­nej przez Wojciecha Bogusławskiego przed dwoma wie­kami Szkole Dramatycznej przy Teatrze Narodowym. Państwa uczel­nia wyła­niała się w pro­ce­sie histo­rycz­nym powoli, ale kon­se­kwent­nie, by z koń­cem 1818 roku osią­gnąć po raz pierw­szy insty­tu­cjo­nalną samo­dziel­ność — jako Szkoła Publiczna Muzyki Elementarnej. Od tam­tych cza­sów wie­lo­krot­nie prze­kształ­cana, zyskała sławę dzięki poko­le­niom wybit­nych nauczy­cieli i absol­wen­tów, spo­śród któ­rych nie spo­sób nie wspo­mnieć jej czci­god­nego patrona, zwłasz­cza w dniu 201. rocz­nicy jego urodzin.

Szanowni Państwo!

Obchody jubi­le­uszu dwu­stu­le­cia uczelni, zaini­cjo­wane jed­no­cze­śnie z Rokiem Chopinowskim, zwień­czy za kilka mie­sięcy, w czerwcu, uro­czy­ste upa­mięt­nie­nie otwar­cia szkoły Bogusławskiego. Już teraz pra­gnę zło­żyć całej spo­łecz­no­ści war­szaw­skiego Uniwersytetu Muzycznego życze­nia, aby każdy kolejny dzień i rok przy­no­sił Państwu rów­nie dużo rado­ści i satys­fak­cji, jak dzi­siej­sze świę­to­wa­nie. Składam ser­deczne gra­tu­la­cje oso­bom uho­no­ro­wa­nym zaszczyt­nymi odzna­cze­niami pań­stwo­wymi, resor­to­wymi i uczel­nia­nymi, otrzy­mu­ją­cym dzi­siaj dyplomy dok­to­rom habi­li­to­wa­nym i nowo pro­mo­wa­nym dok­to­rom oraz lau­re­atom nagród i sty­pen­diów. Wszystkim Państwu życzę wielu kolej­nych suk­ce­sów dydak­tycz­nych, badaw­czych i arty­stycz­nych, jak też wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu osobistym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Minister Jacek Michałowski przekazuje list od Prezydenta RP © 2011 . All rights reserved.