Uroczyste Obchody Święta Uczelni

Podziękowanie prof. dr Mieczysławy Demskiej-Trębacz w imieniu wyróżnionych osób

Feci quo potui, czyli „Zrobiłem co mogłem”. Każdy z obec­nych tu człon­ków zbio­ro­wo­ści aka­de­mic­kiej takie zapew­nie­nie dać może, wypeł­nia­jąc odpo­wie­dzial­nie powin­ność wobec wspól­noty muzycz­nej, wobec wspól­noty narodu.

Podążając wła­snymi duk­tami do punktu doce­lo­wego, czy­nimy to zgod­nie z ide­ałami naszego poko­le­nia. Odwołujemy się zara­zem do odwiecz­nych war­to­ści dzi­siaj przez wielu nie­do­ce­nia­nych, a nawet uwa­ża­nych za wyczerpane.

W uczelni, któ­rej tra­dy­cję two­rzyli nasi Mistrzowie, nam przy­szło dzie­dzic­two to pomna­żać, a następ­nie prze­ka­zy­wać  naszym wycho­wan­kom zdo­byte doświad­cze­nia, jako pałeczkę w szta­fe­cie pokoleń.

Legitymująca się dwu­wie­kową metryką histo­ria tej uczelni pełna jest nazwisk nauczy­cieli, pro­fe­so­rów, któ­rych trud arty­styczny i dydak­tyczny oddany sztuce tonów był wie­lo­letni. Nam przy­padł zaszczyt w nim uczest­ni­czyć, aby doło­żyć kolejną cegiełkę do gma­chu kul­tury polskiej.

Dziękując wszyst­kim za dzi­siej­sze wyróż­nie­nia hono­rowe, pra­gnę zapew­nić, że trak­tu­jemy je jako zobo­wią­za­nie do dal­szej pracy, z nadzieją, że war­to­ści, które pie­lę­gnu­jemy nie wyczer­pały się.

Wszak Ars longa est, a tylko Vita bre­vis.

Mieczysława Demska-Trębacz

Prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz © 2011 . All rights reserved.