Uroczyste Obchody Święta Uczelni

Wystąpienie Rektora prof. Stanisława Moryto

Eminencjo Księże Kardynale,
Panie Ministrze,
Panie Posłanki,
Panie Senatorze,
Magnificencje,
Panie i Panowie

Mija dwie­ście lat od powo­ła­nia w Warszawie pierw­szej uczelni muzycz­nej. Ta jedyna, w tam­tym cza­sie, publiczna szkoła arty­styczna w Polsce powstała dzięki wysił­kowi ludzi, któ­rzy swoją for­ma­cję ide­ową, inte­lek­tu­alną i moralną zawdzię­czają duchowi oświe­ce­nia. Ziarno rzu­cone przez Komisję Edukacji Narodowej wydało plon na polu kształ­ce­nia w sztuce, jakże waż­nym obsza­rze w budo­wa­niu kul­tury i toż­sa­mo­ści naro­do­wej. Nowopowstała szkoła o jasnych celach i świa­tłym pro­gra­mie zapew­niała uzdol­nio­nej muzycz­nie mło­dzieży bez­płatne naucza­nie i w miarę sze­roki dostęp.

Patrząc na histo­rię uczelni – dzi­siaj – ina­czej widzimy jej początki. To zro­zu­miałe, gdyż patrzymy z dystansu. Konieczny jest upływ czasu, żeby widzieć ina­czej. To samo kie­dyś, nie jest tym samym dzi­siaj. To kie­dyś, dzi­siaj jest bar­dziej praw­dziwe, bar­dziej realne, bar­dziej prze­ma­wia­jące do nas współ­cze­snych. Dzisiaj postrze­gamy ina­czej roz­le­głe, róż­no­rodne i nie­zwy­kle bogate doko­na­nia wycho­wan­ków uczelni. Ich dzieła, ich patrio­tyzm i ich pracę u nas w kraju i na świe­cie. Więcej wiemy o tym jak olbrzy­mia to praca na rzecz kul­tury muzycz­nej i świa­do­mo­ści naro­do­wej. Przez ten pry­zmat widzimy lepiej roz­wój uczelni na róż­nych jej eta­pach. Z sza­cun­kiem chy­limy czoła przed wszyst­kimi, któ­rzy byli przed nami. W dzie­jach uczelni w jej wiel­kim dorobku, we wspa­nia­łych osią­gnię­ciach poszu­ku­jemy nie tylko spo­so­bów na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów teraź­niej­szych, ale także wska­zó­wek na przy­szłość. Uczymy się i wycią­gamy wnioski.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina dzi­siaj to czo­łowa uczel­nia arty­styczna w kraju. To cie­sząca się wyso­kim pre­sti­żem szkoła wyż­sza na świe­cie. Swoją misje, cele i zada­nia reali­zuje w trzech obsza­rach: w dydak­tyce, sztuce i nauce. To sytu­acja wyjąt­kowa. Siedem wydzia­łów, kil­ka­dzie­siąt katedr i zakła­dów, liczna kadra wybit­nych pro­fe­so­rów, uta­len­to­wani stu­denci z powo­dze­niem kon­ty­nu­ują to co zostało zapo­cząt­ko­wane dwie­ście lat temu. Tradycja, osią­gnię­cia i poziom Uniwersytetu Muzycznego przy­ciąga mło­dych ludzi z kraju i z zagra­nicy. Ponad dzie­sięć pro­cent stu­diu­ją­cych w nim; stu­den­tów, sta­ży­stów i dok­to­ran­tów, to obco­kra­jowcy. O ran­dze uczelni świad­czy nie tylko jej długa i cie­kawa – czę­sto dra­ma­tyczna – histo­ria, ale także osią­gnię­cia arty­styczne, peda­go­giczne i naukowe wykła­da­ją­cych oraz laury stu­diu­ją­cych. Te laury to dzie­siątki nagród zdo­by­wa­nych corocz­nie przez stu­den­tów uczelni na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach muzycznych.

W dzie­jach uczelni prze­szłość i teraź­niej­szość spla­tają się w jed­ność. Z niej rodzi się wiara w potęgę ludz­kiego ducha i talentu. Są twórcy genialni – a tacy wśród wycho­wan­ków naszej uczelni byli – któ­rych dzieła mają moc i wiel­kość taką, „że śmierć prze­zwy­cię­żają, że żyją i obcują mię­dzy nami”. Ta szcze­gólna więź, a także prze­sła­nie zawarte w ich wspa­nia­łej spu­ściź­nie, prze­pięk­nym dorobku i moral­nej posta­wie dodają nam sił w naszej misji edu­ka­cyj­nej. Są także dla nas wzo­rem do naśla­do­wa­nia w życiu, pracy i miło­ści do muzyki i ojczyzny.

Z oka­zji święta uczelni wszyst­kim peda­go­gom, pra­cow­ni­kom, stu­den­tom i sym­pa­ty­kom życzę samych rze­czy naj­lep­szych, naj­pięk­niej­szych i najważniejszych.

prof. Stanisław Moryto
Rektor
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Rektor UMFC prof. Stanisław Moryto © 2011 . All rights reserved.