Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2011/2012

Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UMFC

Magnificencje,
Wysoki Senacie,
Szanowni Goście,
a szcze­gól­nie Wy Drodzy Studenci!

Jako prze­wod­ni­cząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, mając zaszczyt zabra­nia głosu, w imie­niu stu­den­tów pra­gnę powi­tać jesz­cze raz Dostojnych Gości, a także ser­decz­nie powi­tać wszyst­kich nowo przy­ję­tych studentów.

Inauguracja roku aka­de­mic­kiego w naszej uczelni jest momen­tem nie­zwy­kle pod­nio­słym. Uczestnicząc w uro­czy­sto­ści wielu z nas myślami wybiega już w przy­szłość zada­jąc sobie pyta­nie, co przy­nie­sie ten rok. Większość z nas patrzy w przy­szłość z opty­mi­zmem, jed­nak każ­demu mogą zda­rzyć się chwile zwąt­pie­nia. Wówczas wspie­rajmy się wza­jem­nie świa­do­mie kształ­tu­jąc ota­cza­jącą nas rze­czy­wi­stość. My stu­denci powin­ni­śmy anga­żo­wać się w życie spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, ale także całego spo­łe­czeń­stwa poprzez uczest­nic­two w nad­cho­dzą­cych wybo­rach parlamentarnych.

Bycie świa­do­mym stu­den­tem daje moż­li­wość w spo­sób aktywny zaan­ga­żo­wać się w roz­wój naszej uczelni. Niezwykle silny samo­rząd stu­den­tów jest dla Was miej­scem, które pozwoli zdo­być nowe i nie­sa­mo­wite doświad­cze­nia, a swój czas i pracę będzie­cie mogli ofia­ro­wać całej spo­łecz­no­ści akademickiej.

Na koniec, korzy­sta­jąc z oka­zji, chcia­ła­bym życzyć Władzom naszej uczelni, aby ten rok aka­de­micki, zapi­sał się na kar­tach histo­rii naszego uni­wer­sy­tetu, jako jesz­cze lep­szy od poprzed­nich. Dzięki wie­lo­let­niej współ­pracy Samorządu Studenckiego z Władzami uni­wer­sy­tetu, patrzę z opty­mi­zmem w przyszłość.

Nie pozo­staje mi nic innego, jak życzyć Wam, Drodzy Studenci, byście w swych dzia­ła­niach kie­ro­wali się roz­sąd­kiem, ale też żeby­ście odważ­nie wkro­czyli w ten nowy etap Waszego doro­słego życia.

Powodzenia!

Zuzanny Całka
Przewodnicząca Samorządu Studentów UMFC