Koncert „Nowe Horyzonty”

Omówienie koncertu

Uczczenie 200-lecia ist­nie­nia naj­star­szej uczelni muzycz­nej Europy, tym bar­dziej uczelni, z którą się jest w jakiś spo­sób zwią­za­nym, jest zawsze wyróż­nie­niem. Dziś to wyróż­nie­nie spo­tkało mło­dzież war­szaw­skich szkół muzycz­nych, w tym m.in. uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego. Zarówno zor­ga­ni­zo­wa­nie takiej uro­czy­sto­ści, jak i pro­gram kon­certu w takich oko­licz­no­ściach nie jest dzie­łem przy­padku. Dziś Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Z. Brzewskiego wykona dwie pozy­cje, które wiąże pewna idea. Idea łącze­nia sta­rego z nowym. Będą to Polonez Józefa Elsnera oraz Lituania Romualda Twardowskiego.

W bio­grafi i J. Elsnera, autor­stwa Anny Nowak-Romanowicz, o Polonezie Elsnera dowie­dzieć się można jedy­nie tyle, że został napi­sany w 1836, w ory­gi­nale na skrzypce i kla­we­syn, a dedy­ko­wany Zofii Czartoryskiej. To nie­stety jedyna infor­ma­cja, jaką można odna­leźć. Trzeba jed­nak przy­znać, że ten „dro­biazg” muzyczny był nie­zwy­kle modną formą, cha­rak­te­ry­styczną dla całej muzyki salo­no­wej XIX w. Na potrzeby dzi­siej­szego kon­certu minia­tura ta została opra­co­wana na smyczki.

Lituania to naj­now­szy utwór na orkie­strę smycz­kową Romualda Twardowskiego, skom­po­no­wany dla uczcze­nia Roku Czesława Miłosza. Sam kom­po­zy­tor, przez ponad pół wieku zwią­zany z war­szaw­ską uczel­nią, o utwo­rze napisał:

„Miejsce, w któ­rym przy­szli­śmy na świat i spę­dzi­li­śmy dzie­cinne lata, jest dla nas miej­scem szcze­gól­nym, trwale zako­do­wa­nym we wspo­mnie­niach. Takim szcze­gól­nym miej­scem była dla Czesława Miłosza, któ­rego 100-lecie uro­dzin obcho­dzimy w tym roku, Litwa – kraj malow­ni­czy, z bogatą prze­szło­ścią utrwa­loną w set­kach pie­śni (dainos), legend i podań ludo­wych. Jeszcze prze­cież w XIX wieku tu i ówdzie tliły się tam echa wie­rzeń i obrzę­dów pogań­skich, wspo­mnie­nie boga Perkuna i Egle kró­lo­wej węży…

Moja LITUANIA (2011) to próba uchwy­ce­nia istoty „litew­sko­ści”, z jej archa­iczną melo­dyką i upo­rczy­wym powta­rza­niem jakiejś for­muły ryt­micz­nej, czy melo­dycz­nej. Za punkt wyj­ścia posłu­żył mi cytat z V Symfonii Juliusza Juzeliunasa, u któ­rego w latach 50-tych pobie­ra­łem nauki w wileń­skim konserwatorium”.

Józef Elsner – ojciec naszej Alma Mater, prze­szedł do histo­rii muzyki pol­skiej jako wspa­niały orga­ni­za­tor życia muzycz­nego w Polsce w XIX w. W ostat­niej deka­dzie wieku XX podobną ini­cja­tywą i talen­tem orga­ni­za­tor­skim wyka­zał się Zenon Brzewski – wie­lo­letni pro­fe­sor uczelni. Pod koniec swo­jego życia, oprócz wcze­śniej­szych ini­cja­tyw, tj. powo­ła­nia do życia cenio­nych kon­kur­sów skrzyp­co­wych w Lublinie czy pierw­szych w powo­jen­nej Polsce Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łań­cu­cie, stwo­rzył szkołę muzyczną dla wybit­nie uzdol­nio­nej mło­dzieży. Jakże idea ta – toż­sama z ideą Elsnera – wpi­suje się w dzi­siej­szą uroczystość.

Mam nadzieję, że dzi­siej­szy występ uczniów Szkoły im. Z. Brzewskiego, pod­czas obcho­dów ist­nie­nia 200-lecia „Dzieła Elsnera”, będzie odda­niem hołdu kory­fe­uszom pol­skiej edu­ka­cji muzycz­nej i jed­no­cze­śnie bar­dzo skrom­nym, ale waż­nym ele­men­tem w budo­wa­niu świa­do­mo­ści mło­dego poko­le­nia, które za lat „naście”ww będzie wyzna­czało NOWE HORYZONTY.

dr hab. Andrzej Gębski, prof. UMFC

DSC_0857k © 2011 . All rights reserved.